• Lt
 • Lv
 • Ru

„Dr. Thomaso Gordono ugdymo modelio diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose.“

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ kartu su partneriais: VšĮ „Pro Coaching“, kuris yra oficialus Gordon Training International atstovas Lietuvoje, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Šiaulių universitetu, Vilniaus pedagoginio universiteto (Socialinės komunikacijos institutu) 19-oje Lietuvos mokyklų pradeda įgyvendinti projektą – Inovatyvaus Dr. Thomaso Gordono ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose.

Šis projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. V-1966 „Dėl finansavimo skyrimo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projektui skirtos ES Europos socialinio fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – Projekto finansavimo lėšos), nustatytos jų administravimo tvarka bei sąlygos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. lapkričio 25 d., pabaiga – 2012 m. gegužės 25 d.

Projekto veiklos

Projekto metu Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose bus diegiamas Dr. Thomaso Gordono (tris kartus nominuoto Nobelio Taikos premijai, 9 knygų autoriaus, 1999 m. Amerikos Psichologų fondo aukso medalio laureato) metodologija paremtas modelis, apjungiantis tris praktinio ugdymo programas:

 • Pozityvios Tėvystės įgūdžių lavinimo programą (Parent Effectiveness Training - P.E.T.),
 • Pedagogų profesinių įgūdžių lavinimo programą (Teacher Effectiveness Training - T.E.T.)
 • Jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo programą (Young Effectiveness Training - Y.E.T.)

Šios programos yra skirtos ugdyti pedagogų bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius, padėti sukurti tarpusavio ryšį su mokiniais ir juos motyvuoti, lavinti vaikų įgūdžius, mokyti paauglius socialinio sąmoningumo, savitvardos, savimonės, atsakingų sprendimų priėmimo ir bendravimo įgūdžių.

Jau 20 metų vykdydami įvairius vaikų ugdymo, socializacijos projektus Lietuvoje, nuolat pabrėžiame vaikų, juos auginančių ar globojančių suaugusiųjų, juos mokančių pedagogų ir su jais dirbančių socialinio ugdymo specialistų bendradarbiavimo svarbą. Jeigu kalbame apie vaiką, kaip apie brandinamą visapusišką, savimi pasitikinčią ir drąsią asmenybę, tai pritariame minčiai, kad kai patys atliekame mums tenkančią ugdymo proceso funkciją ir vėliau jos estafetę perduodame kitam ugdymo ir auklėjimo procese dalyvaujančiam nariui, mūsų atsakomybė tuo nesibaigia. Mes teigiame, kad pilnavertės asmenybės ugdyme tiek patys ugdytiniai, tiek pedagogai, tiek tėvai yra įtraukti į nenutrūkstantį, dinaminį, vienas kito funkcijas papildantį ir sinergetinį procesą, kuris ypač reikšmingas paauglystės laikotarpiu mokykloje. Todėl ir pasirinkome diegti mokyklose būtent šią užsienio šalių praktikoje pasiteisinusią dr. T. Gordano metodiką, apimančią visų trijų lygiaverčių pusių - vaikų, tėvų ir pedagogų pozityvių bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimą ir įgyvendinimą, praversiantį kasdienėje veikloje".
- Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė sekretorė Rasa Dičpetrienė.

Šios programos jau ne vieną dešimtmetį diegiamos įvairiose pasaulio šalyse, jos skatina atvirumą, toleranciją bei kolegišką švietimo darbuotojų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip pat šios programos padeda įgyvendinti daugelio tėvelių ir vaikų svajonę: mokytis saugioje, tarpusavio santykiais paremtoje mokyklos bendruomenėje, padeda mokiniams prisitaikyti prie mokyklos aplinkos ir sėkmingai įsitvirtinti gyvenime.

 • Praktinio ugdymo programoje vaikams yra lavinami vaikų sugebėjimai ir gyvenimui svarbūs įgūdžiai, padedantys jiems atsiskleisti, tapti savarankiškais, kūrybingais, atsakingais, pagarbiais tėvų, mokytojų ir kitų suaugusiųjų atžvilgiu. Programos pagalba taip pat siekiama skatinti pozityviai įtakoti socialinį mokinių elgesį ir jų akademinius pasiekimus, sąlygoti mokinių troškimą ir entuziazmą dirbti ir mokytis kartu, norą prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi.
 • Praktinio ugdymo programoje tėveliams yra siekiama suteikti tėvams žinių ir įgūdžių apie tai, kaip sėkmingai auginti ir auklėti savarankiškus, aktyvius vaikus, kaip pozityviai spręsti kylančius konfliktus ir auklėjimo problemas šeimoje, kaip skiepyti vaikui tinkamas vertybines orientacijas, kaip kartu su mokykla spręsti vaiko ugdymo(si) ir mokymo(si) klausimus.
 • Praktinio ugdymo programoje pedagogams ir mokykloje dirbantiems specialistams yra siekiama didinti mokymo(si) kokybę, stiprinti pedagogų kompetenciją efektyviau ir sėkmingiau organizuoti ugdymo(si) ir mokymo(si) procesą, ugdyti pedagogų įgūdžius keisti tradicinius pamokų vedimo būdus ir taip optimizuoti mokymo(si) procesą, pedagogams suteikti žinių apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.

Projekto metu diegiamų programų nauda

Visos trys programos, taikomos mokyklos bendruomenėje, padeda sukurti modelį, kurio pagalba kuriama pozityvi ir darni mokyklos bendruomenė, skatinanti pagarbius pedagogų ir mokinių tarpusavio santykius, pripažįstančius kiekvieno nario vertę. Visos trys programos orientuojasi į kiekvieno nario – tiek vaiko, tiek pedagogo, tiek tėvo, tiek kito mokyklos bendruomenės nario ugdymą ir stiprinimą.

Atlikti efektyvumo ir kokybės vertinimo tyrimai parodė, kad mokyklose, kuriose yra taikomas aprašytų programų modelis, sėkmingai sprendžiamos problemos dėl tvarkos ir konfliktinių situacijų, vykdoma pozityvioji prevencija, sukuriama saugi aplinka vaikams, pedagogams, tėvams ir kitiems bendruomenės nariams. Šios programos padeda stiprinti santykius tarp tėvų ir mokyklos, įtraukti tėvus į mokyklos bendruomenės gyvenimą kaip atsakingus ir aktyvius bendruomenės narius, įgalinti tėvus dalyvauti vaiko ugdymo(si) ir mokymo(si) procese kartu su mokykla.

Laukiamas projekto rezultatas:

 1. Bus atliktas tyrimas (kiekybinis ir kokybinis), kurio tikslas - palyginti situacijos pasikeitimą prieš modelio taikymą ir įdiegus modelį, bei įvertinti įgyvendintų veiklų sėkmę ir efektyvumą.
 2. Bus įdiegtas Dr. Thomaso Gordono ugdymo modelis, skatinantis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“, kurio metu bus apmokyta 310 mokinių, 100 tėvų, 240 mokytojų, 30 švietimo pagalbos specialistų, 20 mokymosi visą gyvenimą administracijos darbuotojų, 3 nevyriausybinių organizacijų nariai.
 3. Suorganizuota stažuotė užsienyje (10 asm.), kurios tiksas - padėti užmegzti santykius tarp Lietuvos ir Suomijos mokyklų, naudojančių dr. Thomaso Gordono ugdymo modelį, taip pat įgalinti mokyklas bendradarbiauti ir dalintis pozityviąją patirtimi.
 4. Projekto veiklų tęstinumui užtikrinti bus sukurtas nacionalinis Dr. T. Gordono tinklas elektroninėje erdvėje, apimantis pagal tokį patį modelį dirbančių, 11 mokyklų bei 2 universitetų ir 3 NVO tinklą.
 5. Bus sukurta mokymosi elektroninėje erdvėje sistema, kuri sudarys galimybę gauti naujausią informaciją apie Lietuvoje su Gordono modeliu diegimu susijusias naujienas, bei informaciją apie procesus vykstančius užsienyje, atnaujinti savo žinias ir kompetencijas.
 6. Projekto rėmuose bus parengta 20 kvalifikuotų instruktorių, kurie užtikrins modelio diegimą ir palaikymą savo mokykloje bei konsultuos kitas, to pageidaujančias, mokyklas Lietuvoje. Surinkta ir susisteminta inovatyvi medžiaga mokytojams, mokiniams ir tėvams.

Dr.Thomaso Gordono ugdymo modelis, skatinantis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas 19 - оje Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijų.