• Lt
 • Lv
 • Ru

Dr. Thomas Gordon Pedagogų profesinių įgūdžių lavinimo programa

Tai pirmoji programa pasaulyje, tūkstančiams pedagogų suteikusi bendravimo ir konfliktų sprendimo priemonių ir įgūdžių rinkinį, reikalingą siekiant sukurti efektyviausią mokymo aplinką. T.E.T. programa sukurta 1965 m., šiuo metu skaičiuoja 45-uosius metus.

Ji turėtų sudominti tuos pedagogus, kurie tiki, kad mokyklos bendruomenę būtina stiprinti, kad mokymo(si) ir ugdymo(si) procese svarbu suteikti pagalbą ir paramą ne tik mokiniams ir jų tėvams, tačiau ir patiems pedagogams, kad būtina skatinti pagarbą tiek vaikui, tiek mokytojui, kad svarbu kurti labiau pozityvias ir palankias sąlygas mokytojų darbui.

T.E.T. programa šiuo metu - taikoma ir naudojama 50 pasaulio šalių. 

Programos pagrindą sudaro Dr. Thomas Gordono modelis, sudarytas iš itin specifinių bendravimo įgūdžių, leidžiančių pedagogams teigiamai paveikti mokinių elgesį. Šis Modelis veikia visose kultūrinėse aplinkose ar šalyse, kuriose buvo pristatytas ir yra naudojamas. 

Pagrindinis programos tikslas – skatinti ir remti suaugusiuosius, kurie siekia ugdyti rūpestingus, atsakingus vaikus ir jaunimą.

Programa aktuali:

 • Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, 
 • Klasių auklėtojams, 
 • Ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojams, 
 • Pagalbos specialistams (psichologams, specialiesiems pedagogams, socialiniams pedagogams), 
 • Neformalaus švietimo specialistams, 
 • Socialiniams darbuotojams, 
 • Švietimo ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovams, 
 • Profesinių ir aukštųjų mokyklų dėstytojams,
 • Kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir paaugliais.

Programa siekia formuoti pedagogų socialines kompetencijas, kurios apima tinkamas žinias ir praktinius įgūdžius šiomis temomis: 

 • Kaip elgtis, kai mokiniai sukelia įvairių elgesio, disciplinos problemų,
 • Kaip kalbėti, kad mokiniai klausytųsi su susidomėjimu ir pagarba,
 • Kaip konstruktyviai spręsti kylančius konfliktus su mokiniais, kad nei viena pusė nepralaimėtų ir niekas neliktų įskaudintas,
 • Kaip spręsti kylančias problemas su tėvais, bendradarbiais,
 • Kaip atpažinti vaikų emocinius išgyvenimus ir kaip geriausiai padėti,
 • Kaip klasėje nustatyti tokias taisykles, kurių palaikymui reikėtų kuo mažiau kontrolės,
 • Kaip optimizuoti pamokos laiką,
 • Kaip pritaikyti naujus mokymo ir dėstymo būdus ir metodus pamokų metu, siekiant didinti pamokų sėkmę, mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti jų akademinius pasiekimus.

Programos metu pedagogai įgyja praktinių gebėjimų:

 • Geba identifikuoti tikruosius vaikų poreikius, ugdymo problemas, išmano kaip jas spręsti savarankiškai,
 • Patobulina vaikų psichologinio saugumo gerinimo įgūdžius, geba parengti poveikio planą, apjungiantį pedagogų ir tėvų pastangas, įtraukiant specialiųjų poreikių vaikus ir jų bendraamžius,
 • Išmoksta praktiškai taikyti efektyvaus bendravimo principus bendraujant su pedagogais, mokinių tėvais ir vaikais,
 • Įgyja konfliktų sprendimo įgūdžių,
 • Geba efektyviau valdyti konsultavimo procesą, t. y. perteikti reikiamą informaciją, geriau įvertinti konsultuojamojo poreikius,
 • Patobulina mokinio pažinimo ir jo pripažinimo kompetenciją: geba kritiškai ir profesionaliai vertinti ugdytinių motyvacijos sutrikimus, aiškintis diskriminacijos priežastis ir numatyti konkrečias pagalbos priemones,
 • Geba pritaikyti krizės įveikimo metodus konkrečiam atvejui spręsti.

Taip pat po mokymų pedagogai pagerina savo intelektualius / mąstymo gebėjimus:

 • Patobulina profesinę kompetenciją įvertinti specialiuosius mokinių poreikius. 
 • Patobulina mokymo(si) proceso valdymo ir ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencijas: suvokia pirminės krizių prevencijos bendruosius principus; geba keisti bendravimo su vaiku, išgyvenančiu krizę, taktiką atsižvelgiant į situaciją; geba profesionaliai vertinti vaikų krizes, aiškintis jų priežastis.
 • Patobulina mokinio pažinimo ir pripažinimo kompetenciją: geba savarankiškai analizuoti bendravimo su tėvais situacijas.

Programa išskirtinė tuo, kad:

 • Ji yra universali – veikia visose kultūrinėse aplinkose ar šalyse, kuriose buvo pristatyta ir įgyvendinama.
 • Tinka pedagogams, dirbantiems su skirtingo amžiaus mokiniais skirtingose ugdymo koncentruose
 • Programoje taikoma efektyvių metodų sistema, leidžiančių pedagogams teigiamai paveikti mokinių elgesį. Šie metodai orientuojasi į praktinių įgūdžių formavimą, praktinių kompetencijų ugdymą. Tai daug svarbiau nei formaliai suteiktos žinios, kadangi žinių išmokimas nereiškia, kad asmuo sugebės pasinaudoti jomis kasdieniniame gyvenime.
 • Programos veiksmingumas ne kartą patvirtintas moksliniais ir nepriklausomais tyrimais siekiant įsitikinti, ar ji daro poveikį. Atliktos T.E.T. Studijos / moksliniai tyrimai patvirtina, kad mokymosi aplinka klasėse ir mokinių rezultatai tampa žymiai geresni, kai mokytojai sistemingai taiko T.E.T. priemones ir įgūdžius savo dėstomų pamokų metu. Nepriklausomų vertintojų atlikti programos tyrimai rodo, kad pedagogai, kurie taiko mokymų metu įgytus įgūdžius ir žinias, pasiekia puikių rezultatų tiek bendraudami su mokiniais, tiek optimizuodami mokymo procesą, o vadinasi ir palengvindami savo darbą. Tyrimai rodo, kad programos rezultatai yra:
  • Pedagogų sustiprintas gebėjimas užtikrinti kokybiško mokymo / mokymosi laiko trukmę,
  • Pagarbių tarpusavio pedagogų ir mokinių santykių atsiradimas,
  • Pozityvus mokinių socialinis elgesys,
  • Padidėję akademiniai pasiekimai,
  • Atsiradęs mokinių troškimas ir entuziazmas dirbti ir mokytis kartu bei noras prisiimti daugiau atsakomybės už savąjį mokymąsi,
  • Sumažėjęs problemų dėl tvarkos klasėje kiekis,
  • Sumažėjęs trikdžių ir konfliktinių situacijų klasėse kiekis.

Taigi, programos dėka sukuriama saugi, pagrįsta rūpinimusi, gerai valdoma, skatinanti dalyvauti klasės ir mokyklos aplinka, o tokia aplinka stiprina teigiamas mokinių nuostatas. Programos dėka pedagogai ne tik moko, bet ir stiprina bei plėtoja socialines mokinių kompetencijas, o tokiu būdu kartu gerėja mokyklos lankomumas ir mokymosi rezultatai.

Programa gali būti įgyvendinama mokyklose, siekiant:

 • Didinti kokybiško mokymo / mokymosi laiko trukmę.
 • Didinti pedagogų kompetenciją efektyviau ir sėkmingiau organizuoti ugdymo(si) ir mokymo(si) procesą.
 • Didinti pedagogų kompetencijas vesti pamokas ir skatinti juos keisti įprastinius, tradicinius pamokų vedimo, medžiagos dėstymo būdus, darbo su mokiniais pamokos metu metodus. 
 • Didinti mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimą savimi.
 • Skatinti pagarbius pedagogų ir mokinių tarpusavio santykius.
 • Pozityviai įtakoti socialinį mokinių elgesį ir jų akademinius pasiekimus
 • Sąlygoti mokinių troškimą ir entuziazmą dirbti ir mokytis kartu, norą prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi.
 • Mažinti problemų dėl tvarkos, trikdžių ir konfliktinių situacijų mokyklos bendruomenėje kiekį.
 • Vykdyti pozityviąją prevenciją mokyklos bendruomenėje, taip sukuriant darnią ir saugią aplinką. 
 • Ugdyti mokinio asmenybę ir formuoti praktinius gyvenimo įgūdžius. 
 • Gerinti mokyklos ir šeimos bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Pagilinti pedagogų žinias apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą.
 • Skatinti bendruomenės narius kūrybiškai spręsti iškylančias problemas bendruomenėje. 
 • Tobulinti pedagogų ir vadovų specialiąsias, profesines kompetencijas, atpažįstant krizės ištiktus vaikus, ugdyti praktinius krizinių situacijų valdymo įgūdžius, gebėjimus padėti krizės ištiktam vaikui.
 • Stiprinti pozityvius santykius tarp skirtingų mokyklos segmentų – moksleivių, jų tėvų, pedagogų, klasės auklėtojų, mokykloje dirbančių specialistų ir kitų bendruomenės narių. 

Kiek laiko trunka ši programa?

T.E.T. programos trukmė – 60 val. Mokymų ciklas sudarytas iš 10 -ties modulių, kurie suskirstyti į 20 nuoseklių užsiėmimų. Vieno užsiėmimo trukmė 3 valandos. 

Mokymo metodai

Mokymo metodai sudaryti taip, kad programos dalyviai aktyviai įsitrauktų į mokymosi procesą. Kiekvieno užsiėmimo metu naudojamas keturių žingsnių mokymo procesas:

 • Struktūra: instruktoriaus prezentacija, skaitiniai klasėje, audio ir vizualinė medžiaga,
 • Dalyvavimas: mokymosi veikla, uždavinyno pratimai, įgūdžių praktika,
 • Procesas: diskusijos grupėse, darbas poromis dalinantis patirtimi, suteikiant grįžtamąjį ryšį ir refleksiją apie naujai išmoktas temas, įgūdžius ir priemones,
 • Pritaikymas: individuali veikla ar darbas grupėmis naujoms žinioms užtvirtinti, nustatyti aiškius planus ilgalaikiam rezultatui darbe ir gyvenime užtikrinti.

Bendras programos veiklos rezultatas – pagerėjęs mikroklimatas, šiltesni bendruomenės santykiai mokykloje, laimingesni pedagogai ir malonesnis jų darbas, o vadinasi ir laimingesni vaikai.